3K PLATFORMA

pracovní sešit

3K platforma je funkční platforma vhodná pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu. Naše destinace si za tímto účelem zřídila několik pracovních skupin, které se pravidelně setkávají.

Seznam partnerů Kraje pod Javořicí (zde bude tabulka z certifikace)

Setkání se zástupci subjektů působících v cestovním ruchu na v Kraji pod Javořicí:

  • Pravidelná setkávání a průběžná komunikace s krajskou centrálou cestovního ruchu Vysočina Tourism spolu s oblastními DMO Kraje Vysočina

Pravidelné setkání na úrovni krajské a oblastní DMO (destinační management oblasti) je stanoveno 1x za dva měsíce. Cílem těchto setkání je koordinace činnosti cestovního ruchu, vzájemná informovanost a příprava společných aktivit.

Členové: ředitelé oblastních DMO, ředitel krajské DMO Vysočina Tourism

  • Pravidelná setkávání a průběžná komunikace s podnikateli a subjekty působící v cestovním ruchu

Setkávání partnerů v cestovním ruchu není nikde v zakladatelských listinách zakotveno. Je to činnost, kterou Kraj pod Javořicí pravidelně organizuje z důvodu naplnění svého poslání, vytvoření funkční 3K platformy. Setkání se konají minimálně jednou ročně. Součástí naplňování definice partnerství je zejména spolupráce partnerů na jednotlivých aktivitách Kraje pod Javořicí. Cílem setkání je zhodnocení turistické sezony, představení plánů a cílů destinace všem partnerům. Nedílnou součástí je i diskuze, kde se probírají konkrétní návrhy jednotlivých partnerů. K naplnění cílů je potřeba podpory od samotných podnikatelů, ideálně dělat kroky, na kterých se společně dohodneme.
 

Členové: zástupci Kraje pod Javořicí, členové Kraje pod Javořicí, podnikatelé v cestovním ruchu (provozovatele ubytovacích zařízení, provozovatelé stravovacích zařízení, provozovatelé zábavních a sportovních atrakcí, kulturní organizace a jiní..)

  • Pravidelné setkávání s pracovníky TIC na území destinace (3x do roka)

Pravidelné setkávání výkonných pracovníků zakladatelských členů s managementem Kraje pod Javořicí bylo stanoveno minimálně 3x do roka.  Hlavním cílem je praktické naplnění usnesení valných hromad, koordinace propagačních a marketingových aktivit. Neméně důležitou podstatou setkání je koordinace aktivit v cestovním ruchu, informování se vzájemně a příprava turistických produktů.

Členové: TIC Telč, TIC Třešť, TIC Počátky, TIC Panský Dvůr

  • Setkání s partnery z různých typů organizací s cílem navázání spolupráce za účelem podpory cestovního ruchu a propojení důležitých subjektů.